ประวัติความเป็นมา

This slideshow requires JavaScript.

พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีประราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งสถาบันการพลศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นได้โดยคำแนะนำยินยอมของรัฐสภามาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า“พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ” หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน  การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากร  ที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การกีฬาไทย สถาบันการพลศึกษาได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็นคณะและภาควิชา หรือสาขาวิชา ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จึงเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งของสถาบันการพลศึกษา

สถานที่ตั้ง
สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
ตั้งอยูที่ อาคารเมือง เลขที่ 771 หมู่ 10 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 หมายเลขโทรศัพท์ 045-612645 ต่อ 23110 แฟกซ์ 045-611982
การบริหารงาน
คณะศิลปศาสตร์ บริหารงานโดยมีคณบดี 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันการพลศึกษา และรองคณบดีจำนวน 17 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ประจำแต่ละวิทยาเขต
การจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ จัดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เปิดการเรียนการสอน  จำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. สาขาวิชา นันทนาการและการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชา การพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s